Poradnia PP Lipsko

Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna

facebook

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipsku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” przekazujemy następujące informacje:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko, adres e-mail: sekretariat@poradniapplipsko.pl, nr telefonu: 48 378 01 58.
2. Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Zardzewiała. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem
e-mail:iod@poradniapplipsko.pl lub pisemnie na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko.
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w szczególność
w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozowania dzieci
i młodzieży, w tym wydawania opinii i orzeczeń wymaganych przepisami prawa, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami, prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w szczególności: wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, rejestru wydanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń, dokumentacji związanej z udzieloną pomocą (np. dokumentacja badań i czynności uzupełniających, dzienniki zajęć).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO
w związku z:
– ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
– ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
– ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
oraz aktami prawnymi wydanymi na podstawie tych ustaw, w tym:
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
– rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów
w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie
z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii – art. 15 RODO,
b) prawo do sprostowania danych (jeżeli Pani/Pan uważa, że zebrane dane są nieprawidłowe) – art. 16 RODO,
c) prawo żądania usunięcia danych – art. 17 RODO,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Pani/Pana uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipsku oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ich podanie ma charakter dobrowolny, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.