Poradnia PP Lipsko

Poradnia
Psychologiczno-pedagogiczna

facebook

FUNKCJONOWANIE

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek8.00 – 17.00
Wtorek8.00 – 16.00
Środa8.00 – 16.00
Czwartek8.00 – 17.00
Piątek8.00 – 16.00

Sekretariat otwarty w godzinach 8.00 – 16.00

Jesteśmy placówką oświatową, nieferyjną.

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży uczącej się, a także ich rodzicom (opiekunom prawnym)  i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli,  szkół i placówek z terenu Powiatu Lipskiego.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola), otaczamy opieką osoby zamieszkałe w rejonie Powiatu Lipskiego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipsku jest placówką usługową ogólnodostępną.

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Do naszej Poradni, na badania lub zajęcia terapeutyczne, zgłaszać dzieci może rodzic lub opiekun prawny, mogą się zgłaszać również sami pełnoletni uczniowie.

Klienci mają możliwość telefonicznego lub osobistego umówienia wizyty w poradni.

Uczeń, bądź rodzic ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni.

Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta.

Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.

Praca poradni obejmuje 4 podstawowe obszary:

  • DIAGNOZA

Działalność diagnostyczna dotyczy m.in. zagadnień: oceny dojrzałości szkolnej, przyspieszenia obowiązku szkolnego, odroczenia spełniania obowiązku szkolnego, oceny lateralizacji, oceny rozwoju mowy, specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, uogólnionych trudności szkolnych i wychowawczych, oceny rozwoju oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży  (w tym dzieci od urodzenia).

Poradnia wydaje 2 rodzaje dokumentów:

o    opinie

o    orzeczenia

Placówka nasza wydaje również informacje o wynikach diagnozy.

  • TERAPIA

Poradnia prowadzi terapię indywidualną i grupową w zakresie :

o    stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym  szkolnym,

o    eliminowania wad i zaburzeń mowy oraz rozwoju sprawności językowej,

o    kształtowania umiejętności prospołecznych,

o    stymulowania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami,

o    pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom w przypadku trudności wychowawczych i zaburzeń emocjonalnych,

o    pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,

o    pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niepowodzeniami szkolnymi, pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych.

  • PROFILAKTYKA

Tematyka spotkań i warsztatów dobierana jest do potrzeb klientów; niejednokrotnie dotyczy zagadnień: prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży; funkcjonowania w rodzinie, środowisku szkolnym; zagrożenia uzależnieniami; zagrożenia niedostosowaniem; problemów natury egzystencjalnej; wyboru ścieżki kariery zawodowej; problemów higieny psychicznej; funkcjonowania w stresie, trudności adaptacyjnych, tworzenia właściwych warunków rozwoju dla dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym.

  • DORADZTWO/WSPOMAGANIE/WSPIERANIE

Dotyczy m.in.: wskazywania sposobów odkrywania i rozwijania zdolności dziecka, jego mocnych stron; trudności i niepowodzeń w nauce; trudności wychowawczych;  trudności w przystosowaniu społeczno – emocjonalnym;  pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu; doboru technik, metod, sposobów pracy oraz środków dydaktycznych do potrzeb dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w przedszkolu, szkole, placówce, innych spraw zgłaszanych przez klientów poradni.

Zadania te realizujemy na miejscu – w poradni oraz na terenie przedszkoli, szkół i placówek; w uzasadnionych przypadkach również  w domu rodzinnym dziecka/ucznia.